Αρχική σελίδα » Νέες δημοσιεύσεις και εκδόσεις μελών ΔΕΠ

Νέες εκδόσεις μελών ΔΕΠ

 

 

Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42,

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016.

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ- ΔΕΡΜΟΥΣΗ , ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΛΗ ΩΣ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ,ΙΔΙΩΤΙΚΗ, Αθήνα 2016.Γεώργιος Αραμπατζής, Από τη στοά στο Βυζάντιο. Βίος και σύστημα στη στωική συνέχεια, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Καρδαμίτσα, Αθήνα 2016.Παναγιώτης Πανταζάκος, Περί καθήκοντοςΔοκίμια σύγχρονης συστηματικής ηθικής φιλοσοφίας, Καρδαμίτσα, Αθήνα 2016. Georgios Steiris, Sotiris Mitralexis, Georgios Arabatzis (επιμ.), The Problem of Modern Greek Identity: From the Ecumene to the Nation-State, Cambridge Scholars Publishing, Ιούνιος 2016.Sotiris Mitralexis, Georgios Steiris (Guest Editors), Special Volume: «Sharing in the Logos: Philosophical Readings of Maximus the Confessor», Forum Philosophicum, International Journal for Philosophy, Volume 20, number 2, Autumn 2015. Παναγιώτης Πανταζάκος, Ηθική και μεταηθική, Καρδαμίτσα, Αθήνα 2015. Γεράσιμος Κακολύρης(επιμ.), Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015.

 

 

  Νέες δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ


Georgios Steiris, «Proclus as a source for Giovanni Pico della Mirandola’s arguments concerning emanatio and creatio ex nihilo», στο Proclus and his Legacy, edited by D. A. Layne & D. Butorac (De Gruyter: Berlin – New York 2016), 353-363.

 

Ευαγγελία Μαραγγιανού, «Η φυσιοκρατική ηθική», στο Κωνσταντίνος Καλαχάνης (επιμ.), Τόμος Πρακτικών 2ης Επιστημονικής Ημερίδας «Προσωκρατική Φιλοσοφία: ο Άνθρωπος, η Κοινωνία και ο Κόσμος», 2016. 


Άννα Λάζου, «Ο Ηράκλειτος στον διαλεκτικό Χιχμέτ», στο Κωνσταντίνος Καλαχάνης (επιμ.), Τόμος Πρακτικών 2ης Επιστημονικής Ημερίδας «Προσωκρατική Φιλοσοφία: ο Άνθρωπος, η Κοινωνία και ο Κόσμος», 2016.


Γεράσιμος Κακολύρης, «Η αναγκαία νόθευση της ηθικής από το άλλο της: Η ανάγνωση του Λεβινάς από τον Ντερριντά στο Adieu», Ένεκεν, τχ. 38, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015, σσ. 98-109.